de optie kenner/recensent

Deze optie richt zich niet op een actieve kunstbeoefening, maar wel op een actieve kunstbeschouwing.

De kenner/recensent is (geen specialist of expert, maar) een ervaringsdeskundige die met kennis van zaken een persoonlijke kunstbeschouwelijke visie ontwikkelt en daarmee actief participeert aan het artistiek en cultureel gebeuren.

Deze studierichting voorziet in:

Een opleiding beeldanalyse
Hier verkent de recensent de beeldtaal vanuit een concrete kunstervaring.
Er wordt ruim aandacht besteed aan vorm- , voorstelling- en expressiekwaliteiten.

Een opleiding beeldinterpretatie
Hier ontwikkelt de recensent een kunstbeschouwelijk referentiekader om artistieke en culturele fenomenen te duiden.
Deze worden begrepen vanuit zowel een kunsthistorisch, kunstsociologisch als kunstpsychologisch perspectief.

Een opleiding in beeldappreciatie
Hier leert de recensent om een oordeelkundige evaluatie te maken van de artistieke relevantie.
Het doel is het vermogen om zich een kritisch oordeel te vormen naar de betekenisgeving, functieverwachting en naar de gevoelservaring.

Het specifieke aan de 'recensent' is de verslaggeving. De recensent participeert aan de artistieke en culturele context door bepaalde vormen en bepaalde kanalen te onderzoeken waarin hij/zij een persoonlijke kunstbeschouwing kan delen met een publiek.